POLITYKA PRYWATNOŚCI APLIKACJI MOBILNEJ „SPOŁEM KIELCE”

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników Aplikacji jest Operator tj. „Społem” Powszechna Spółdzielnia Spożywców, ul. Św. Leonarda 6, 25-311 Kielce wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000124058, NIP 6570387909
 2. Adres e-mail do Inspektora Ochrony Danych ustanowionego przez Operatora: iodo@spolemkielce.pl
 3. W związku z realizacją Usług Operator uzyskuje dostęp do danych osobowych typu imię i nazwisko, adres zamieszkania, płeć, wiek, adres email oraz numer telefonu.
 4. Operator może przetwarzać dane osobowe Użytkownika, niezbędne do wykonywania Usług, w szczególności opisane w ust. 3 powyżej.
 5. Operator jest administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej jako „RODO”). Dane osobowe są przetwarzane przez Operatora zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności RODO oraz Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.
 6. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane przez Operatora na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) – c) oraz f) RODO tj. na podstawie zgody – wyłącznie w celu wskazanym w treści udzielonej zgody, lub w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub w celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, lub też w celu wypełnienia obowiązków określonych w przepisach prawa, jak też do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.
 7. Zależnie od zakresu zbieranych danych, odbiorcami powierzonych danych mogą być: organy administracji państwowej i samorządowej (w zakresie wynikającym z przepisów prawa), dostawcy usług informatycznych (w zakresie niezbędnym do zapewnienia obsługi informatycznej Administratora), inne podmioty realizujące usługę końcową (w zakresie wynikającym z zawartych z Administratorem umów) lub osoby trzecie, w tym inni Użytkownicy korzystający z Aplikacji.
 8. Dane osobowe zbierane są w celu umożliwienia Użytkownikom korzystania z Aplikacji. Dane osobowe Użytkowników mogą ponadto służyć do weryfikacji, czy osoba rejestrująca spełnia wymagane przez Regulamin i przepisy prawne warunki.
 9. Operator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
 10. Operator dokłada wszelkich starań, aby dane osobowe były odpowiednio i właściwie zabezpieczone.
 11. Każdej z osób, której dane są przetwarzane przysługą pełne prawa zgodnie z RODO, w tym możliwość uzyskania kopii danych.
 12. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu.
 13. Okres przechowywania danych zależy od przedmiotu sprawy. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych.
 14. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody wyrażonej przez osobę, której dane dotyczą, osoba ta, ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 15. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy RODO.
 16. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do prawidłowego korzystania z Aplikacji.