KONKURS WALENTYNKOWY

07/09/2017

WYGRAJ ROMANTYCZNY POBYT W SPA !
Daj się porwać walentynkowej atmosferze i weź udział w konkursie! Zrób zakupy za minimum 20 zł w sklepach Społem lub Gama między 6 a 14 lutego, zachowaj paragon, a następnie podeślij przepis na danie, które skradnie serce drugiej połówce i zaskocz ukochaną/ukochanego voucherem dla dwóch osób na pobyt w Spa w Hotelu Odyssey .
Ściągnij kupon: https://spolemkielce.pl/wp-content/uploads/2018/02/Kupon-Konkurs-Walentynkowy.docx
PS Osoby, które zajmą drugie i trzecie miejsce w naszym konkursie nagrodzimy ekspresami do kawy .

Regulamin konkursu- Konkurs Walentynkowy

 • 1

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Konkursu jest „Społem” Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Kielcach z siedzibą w Kielcach przy ul. Leonarda 6 (zwana w dalszej części Organizatorem).
 2. Konkurs odbywa się w dniach 6- 14 lutego 2018r. na stronie Facebook „Społem” PSS w Kielcach.
 3. Nagrodę w konkursie zapewnia Organizator Konkursu.
 • 2

Warunki wzięcia udziału w Konkursie

 1. W Konkursie mogą brać udział osoby fizyczne, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które ukończyły osiemnasty rok życia i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych.
 2. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście.
 3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy, członkowie ich rodzin, członkowie władz i przedstawiciele Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu.
 4. Osoba, która przystąpiła do Konkursu (dalej „Uczestnik”) jest związana warunkami Regulaminu.
 5. Osoba biorąca udział w Konkursie, wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych przekazanych w ramach Konkursu, na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie, w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu, w tym wydania nagrody. Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie i otrzymanie Nagrody.
 • 3

Zasady i przebieg Konkursu

 

 1. W celu wzięcia udziału w Konkursie Uczestnik zobowiązany jest do podania przepisu na danie, które pomoże skraść serce drugiej połówki na kuponie konkursowym dostępnym:
 • w sklepie nr 10 Zbyszko przy ul. Starowanpiennikowej 26 w Kielcach i wydawanym każdorazowo przy zakupach powyżej 20 zł w dniach 6-14 lutego 2018r. (paragon zakupu musi być podpięty pod kupon- warunek konieczny w razie wygranej w Konkursie)
 • na facebooku Społem (kupon do pobrania i wypełnienia; z zastrzeżeniem, że kiedy Zwycięzcą Konkursu będzie Uczestnik biorący udział na facebook.com/SpolemKielce/ do kuponu dołączy paragon zakupu na minimum 20zł z dni 6-14 lutego 2018r. z dowolnego sklepu Społem lub Gama w Kielcach i okaże go przy odbiorze Nagrody). Kupon jest do pobrania w poście „Konkurs Walentynkowy” na stronie Facebook „Społem” PSS w Kielcach w dniach 6- 14 lutego 2018r. i należy go wysłać na mail: bielec@spolemkielce.pl
 1. Im więcej Uczestnik wypełni kuponów tym większa szansa na wygraną w Konkursie.
 2. Wygraną w Konkursie otrzymuje Uczestnik, którego przepis na danie wybrała Komisja powołana przez Organizatora.
 3. Konkurs rozstrzyga Komisja, w której skład wchodzą przedstawiciele „Społem” Powszechnej Spółdzielni Spożywców w Kielcach.
 4. Wyniki Konkursu będą ogłoszone w dniu 16 lutego 2018r. na stronie Facebook „Społem” PSS w Kielcach.
 5. Nagrodę- voucher dla dwóch osób do Spa w Hotelu Odyssey Dąbrowa 3, koło Kielc
  26-001 Masłów Zwycięzca Konkursu musi odebrać osobiście w siedzibie „Społem” PSS w Kielcach przy ul. Leonarda 6 do dnia 23 lutego 2017r. Dodatkowo Organizator przewiduje 2 Nagrody za drugie i trzecie miejsce zajęte w tym Konkursie w postaci ekspresów do kawy.
 6. Organizatorowi przysługuje prawo do weryfikacji danych osobowych Zwycięzcy w momencie wydania Nagrody, w celu identyfikacji Zwycięzcy, a także potwierdzenia jego pełnoletności. Przed wydaniem Nagrody Zwycięzca może zostać zobligowany do okazania stosownego dokumentu tożsamości. Jednocześnie, aby odebrać Nagrodę, laureat zobowiązany jest do wypełnienia protokołu wydania Nagrody.
 7. W przypadku nieodebrania Nagrody do wyznaczonej daty skutkuje to utratą prawa do niej a Nagroda pozostaje wówczas do wyłącznej dyspozycji Organizatora.
 • 4

Prawa i obowiązki Organizatora

 

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie bądź pozbawienia prawa do Nagrody Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub Regulaminem.
 • 5

Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy. Informacjami wiążącymi są postanowienia Regulaminu.
 2. Regulamin jest dostępny przez czas trwania Konkursu na Stronie www.spolemkielce.pl i facebooku oraz w siedzibie Organizatora.
 3. Organizatorowi przysługuje prawo do zmiany Regulaminu, a także do przerwania lub zawieszenia Konkursu lub do jego wcześniejszego zakończenia, wyłącznie z ważnych przyczyn, do których należą m.in. zmiana przepisów prawa lub siła wyższa. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji Organizator opublikuje informację na Stronie i powiadomi o tym Uczestników, ze stosownym wyprzedzeniem.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

Nasze Marki

KONTAKT

"Społem"

Powszechna Spółdzielnia Spożywców
25-311 KIELCE ul. Św. Leonarda 6

+ 48 41 344 60 70

info@spolemkielce.pl

Opinie