Regulamin konkursu “Hulajnoga”. 

26/08/2020

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa warunki, na jakich odbywa się konkurs prowadzony pod nazwą „Społem znaczy razem!”, zwany w dalszej części Regulaminu „Konkursem”.
2. Organizatorem konkursu jest: CHILLOUTGROUP MARCIN KAMIŃSKI, ul. Juhasów 24 A, 04-784 Warszawa, NIP 1132514736, („Organizator”). Konkurs jest realizowany na zlecenie Powszechnej Spółdzielni Spożywców Społem w Kielcach, Św. Leonarda 6, 25 – 311 Kielce.
3. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Konkurs zostanie przeprowadzony na serwisie Facebook w dniach 27 sierpnia – 13 września 2020 roku.
5. Regulamin jest wyłączną podstawą przeprowadzenia Konkursu.
6. Konkurs nie podlega zatwierdzeniu na mocy ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2018 poz. 165 t.j.) i nie podlega rygorom określonym ww. ustawie. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ww. ustawie.
7. Konkurs nie jest organizowany, sponsorowany, wspierany ani przeprowadzony przez serwis Facebook. Serwis jest również zwolniony z wszelkich odpowiedzialności wnoszonych przez Uczestników.
§ 2
UCZESTNICY KONKURSU
1. Konkurs jest przeznaczony dla osób fizycznych, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie wyłącznie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego (uczestnictwo w Konkursie jest równoznaczne z posiadaniem odpowiedniej zgody).
2. Uczestnikiem Konkursu jest osoba określona w ust. 1 niniejszego paragrafu, która wzięła udział w Konkursie na zasadach określonych w Regulaminie w trakcie trwania Konkursu („Uczestnik”).
3. Treść Regulaminu jest dostępna na Społem Kielce. Przystąpienie do zadania konkursowego jest jednoznaczne z przystąpieniem do Konkursu i jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Regulaminu w całości.
4. W Konkursie nie mogą brać udziału: Organizator, pracownicy Organizatora, osoby pozostające w stosunku zlecenia bądź innym stosunku prawnym, do którego stosuje się przepisy o zleceniu z Organizatorem Konkursu oraz członkowie rodzin tych osób, do drugiego stopnia pokrewieństwa.
§ 3
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Powszechna Spółdzielnia Spożywców „Społem” w Kielcach z siedzibą na Św. Leonarda 6. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. z dnia 04.05.2016 r.).
2. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez Uczestników Konkursu będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji Konkursu, m.in. w tym w celu wyłonienia zwycięzców Konkursu, dostarczenia przez organizatora lub wydania nagrody, opublikowania wyników. Dane osobowe mogą być także przetwarzane, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych.
3. Uczestnictwo w Konkursie oraz podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do realizacji Konkursu.
4. Administrator oświadcza, że listę zwycięzców przekaże do Społem Kielce celem wydania nagród Zwycięzcom.
5. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługują prawa do: dostępu do danych, możliwości ich poprawiania, żądania usunięcia danych i zaprzestania ich przetwarzania.
§ 4
ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU
1. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest opublikowanie lub przesłania zdjęcia, na którym będzie pokazane, jak uczestnik konkursu spędził z kimś wakacje.
2. W zamian za uczestnictwo w Konkursie, Uczestnik Konkursu udziela na rzecz Organizatora niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na korzystanie z Utworu (komentarzy), bez ograniczeń terytorialnych, na okres 10 lat, na następujących polach eksploatacji:
a) wykorzystywanie w działaniach promocyjnych lub informacyjnych;
b) wprowadzanie do pamięci komputera, sieci multimedialnych;
c) nieodpłatne udostępnianie osobom trzecim;
d) rozpowszechnianie Utworu – publiczne wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
3. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do 21 września na profilu Społem Kielce.
4. Uczestnicy Konkursu są zobowiązani do przestrzegania Regulaminu. Nieprzestrzeganie Regulaminu może skutkować wykluczeniem Uczestnika z udziału w Konkursie.
5. Podanie nieprawdziwych bądź błędnych danych osobowych stanowi naruszenie Regulaminu.
6. Naruszenie przepisów prawa polskiego stanowi naruszenie Regulaminu.
7. Uczestnicy Konkursu, wobec których zajdzie uzasadnione podejrzenie, że ingerują w mechanizm Konkursu lub postępują w sposób niezgodny z zasadami współżycia społecznego lub Regulaminem, mogą zostać na mocy decyzji Organizatora wykluczeni z udziału w Konkursie lub utracić prawo do nagrody.
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych przez Uczestnika Konkursu.
9. Uczestnik oświadcza, że posiada wszelkie prawa do pracy zgłoszonej w Konkursie, w tym prawa autorskie majątkowe i osobiste, a prawa do utworu nie są obciążone na rzecz osób trzecich.
10. Uczestnik ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność w przypadku, gdy jego praca, zgłoszona w Konkursie, będzie naruszała prawa osób trzecich, w tym w szczególności dobra osobiste i prawa autorskie, lub powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
§ 5
NAGRODA
1. Nagrodą w konkursie jest hulajnoga elektryczna.
2. Nagrody w Konkursie otrzymają Uczestnicy wyłonieniu przez komisję konkursową złożoną z pracowników Organizatora („Komisja Konkursowa”) i spełniający wymagania z § 4, punkt 1.
3. Komisja Konkursowa dokona wyboru zwycięzców spośród zgłoszeń Uczestników, którzy w czasie trwania Konkursu, opublikują swoją pracę spełniającą powyższe postanowienia regulaminu.
4. Zwycięzcy Konkursu zostaną ogłoszeni na profilu Społem Kielce.
5. Zwycięzcom nie przysługuje prawo do wymiany nagrody na inną oraz do zastrzeżenia szczególnych właściwości Nagrody ani do otrzymania jej ekwiwalentu (pieniężnego, rzeczowego). Prawa do Nagrody nie mogą być przeniesione na osoby trzecie.
6. Zwycięzcy Konkursu zobowiązani są do odbioru nagrody w siedzibie Społem Kielce w ciągu 7 dni od momentu ogłoszenia wyników.
7. Organizator nie bierze odpowiedzialności za niedostarczenie Nagrody, wynikające z przyczyn leżących po stronie Uczestnika.
8. Do zadań Komisji Konkursowej należy wybór Zwycięzców Konkursu, jak również stwierdzanie ważności wyników Konkursu oraz dbanie o proces pozyskiwania danych niezbędnych do przekazania Nagrody Zwycięzcom oraz terminów jej dostarczenia. Zadania Komisji Konkursowej określone w niniejszym ustępie będą wykonywane zgodnie z postanowieniami Regulaminu Konkursu oraz zasadami pełnej rzetelności przeprowadzonych czynności.
19 Jeden zwycięzca Konkursu może otrzymać tylko 1 (jedną) Nagrodę.
§ 6
SPRZECIW
1. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu.
2.Wszelkie reklamacje w związku z przebiegiem Konkursu należy zgłaszać w formie elektronicznej w wiadomości prywatnej na profil Społem Kielce przed upływem czasu trwania Konkursu oraz po jego zakończeniu, jednakże nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od daty zakończenia Konkursu.
3. Reklamacja powinna zawierać dokładne dane kontaktowe Uczestnika Konkursu – imię i nazwisko, adres korespondencji, numer telefonu oraz dokładny opis i wskazanie przyczyny wniesienia sprzeciwu. Sprzeciw niezawierający tych informacji nie będzie rozpatrywany.
4. Sprzeciw zgłaszany po upływie powyżej wskazanego terminu nie będą rozpatrywany.
5. Uczestnik składający sprzeciw zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora za pomocą listu poleconego nadanego na adres podany w sprzeciwie, w terminie 14 (czternastu) dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
6. Reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, jednakże nie później niż w ciągu 14 (czternastu) dni od daty ich otrzymania przez Organizatora.
§ 7
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Regulamin jest dostępny na stronie FB Społem Kielce. przez cały okres trwania Konkursu.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za usługi telekomunikacyjne, z których korzystają Uczestnicy, w tym problemy techniczne, powstałe w trakcie trwania Konkursu.
3. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem Konkursu stosuje się przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.
4. Uczestnicy Konkursu jak i Organizator będą dążyć do rozwiązywania wszelkich sporów powstałych na tle Regulaminu Konkursu w sposób ugodowy.
5. Załączniki stanowią integralną część niniejszego Regulaminu.
6. Niniejszy Regulamin Konkursu wchodzi w życie z dniem 26 sierpnia 2020 roku.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

Nasze Marki

KONTAKT

"Społem"

Powszechna Spółdzielnia Spożywców
25-311 KIELCE ul. Św. Leonarda 6

+ 48 41 344 60 70

info@spolemkielce.pl

Opinie