KONKURS WALENTYNKOWY „Druga połówka”

 • 1. Postanowienia ogólne
 1. Organizatorem konkursu walentynkowego „ Druga połówka” (zwanego dalej „Konkursem”) jest „Społem” Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Kielcach z siedzibą przy ul. Leonarda 6, 25- 311 Kielce (zwana w dalszej części „Organizatorem”).

 

 1. Fundatorem nagród jest Organizator.

 

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa warunki Konkursu.

 

 1. Konkurs nie jest stworzony, administrowany, wspierany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.

 

 1. Konkurs jest prowadzony na stronie: www.facebook.com/spolemkielce (zwanej dalej „Fanpage”).

 

 1. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawują pracownicy Organizatora.
 • 2. Uczestnicy Konkursu
 1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, mieszkające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będące użytkownikami i posiadające aktywne konto w serwisie Facebook.com.

 

 1. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, jak również osoby spokrewnione z pracownikami.
 • 3. Miejsce, czas i zasady Konkursu
 1. Konkurs jest dostępny w formie ogłoszenia konkursowego (dalej: „Post Konkursowy”) na portalu społecznościowym Facebook na Fanpage’ u Organizatora.

 

 1. Konkurs trwa od dnia 07.02.2020 r. godz. 18:00 do 12.02.2020 r. do godziny 23:59.

 

 1. Udział w Konkursie jest dobrowolny.

 

 1. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest zamieszczenie (w formie komentarza pod Postem Konkursowym) autorskiego zdjęcia przedstawiającego Uczestnika Konkursu wraz z Ukochaną Osobą. Oceniane zostaną trzy kategorie: najzabawniejsze, najromantyczniejsze, najoryginalniejsze zdjęcie zakochanych.

 

 1. Wszelkie zgłoszenia, zawierające treści wulgarne lub powszechnie uważane za obraźliwe, będą natychmiast usuwane przez Organizatora. Recydywa będzie skutkowała zgłoszeniem takich osób do serwisu Facebook oraz na policję.

 

 1. Wysłanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.

 

 1. Wysłanie zgłoszenia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie imienia i nazwiska Uczestnika.

 

 1. Każdy Uczestnik ma prawo do jednokrotnego udziału w Konkursie.

 

 

 

 • 4. Nagrody
 1. W Konkursie przewidziano jedną nagrodę w każdej kategorii dla osób wyłonionych w sposób wskazany w §5.

 

 1. Nagrodami w konkursie są kosze prezentowe; jeden dla każdej kategorii.

 

 1. Informacja o nagrodzie będzie zawarta w treści ogłoszenia o Konkursie opublikowanego na portalu Facebook, na Fanpage’ u Organizatora.

 

 1. Laureatowi nie przysługuje prawo wymiany nagrody na gotówkę, ani nagrodę innego rodzaju.

 

 1. Zwycięzca może zrzec się nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny, ani jakakolwiek inna nagroda.
 • 5. Sposób wyłaniania Zwycięzców
 1. Zwycięzca Konkursu w każdej z trzech kategorii zostanie wyłoniony przez Organizatora tylko spośród Uczestników, którzy spełniają wszystkie warunki określone w niniejszym Regulaminie.

 

 1. W celu wyłonienia Zwycięzcy Konkursu w każdej kategorii, zostanie powołane przez Organizatora Jury konkursowe, składające się z 3 pracowników Organizatora. W skład Jury wchodzą:

 

 • Katarzyna Moczulis-Ucig – pracownik Działu Handlu i Marketingu
 • Sylwia Wąsikowska – pracownik Działu Handlu i Marketingu
 • Joanna Góra – pracownik Działu Handlu i Marketingu

 

 1. Jury wybierze zgłoszenia, które najlepiej spełniają warunki opisane w §3.
 • 6. Ogłoszenie Zwycięzcy i wydanie nagrody
 1. Zwycięzcy zostaną ogłoszeni 13.02.2020 r. na Fanpage’ u Organizatora w komentarzu do Posta Konkursowego oraz na stronie internetowej Organizatora pod adresem: https://spolemkielce.pl/

 

 1. Celem odebrania nagrody, Zwycięzcy muszą się skontaktować z Organizatorem poprzez wiadomość prywatną na Facebooku.

 

 1. Organizator czeka 1 dzień roboczy na kontakt ze strony Zwycięzcy, o którym mowa w §2. W innym przypadku nagroda przepada na rzecz kolejnego Zwycięzcy ogłoszonego przez Jury.

 

 1. Miejscem odebrania nagrody jest siedziba Organizatora w Kielcach przy ulicy Leonarda 6, budynek C, pokój 10 – piętro I.

 

 1. Ostateczny termin odebrania nagrody to 21.02.2020 do godz. 15:00.
 • 7. Zakres odpowiedzialności Organizatora
 1. Organizator nie pokrywa kosztów dostępu Uczestnika Konkursu do medium, za pomocą którego może zrealizować zadanie konkursowe.

 

 1. Organizator czuwa nad prawidłowym przebiegiem Konkursu.

 

 1. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć z udziału w nim (w tym odmówić przyznania nagrody) Uczestnika, w stosunku do którego będzie mieć uzasadnione podejrzenia o działalności sprzecznej z niniejszym regulaminem.

 

 1. W uzasadnionych przypadkach Organizator może zmienić Regulamin.
 • 8. Przetwarzanie danych osobowych
 1. Organizator oświadcza, że podane dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.

 

 1. Uczestnicy konkursu przez dokonanie zgłoszenia akceptują postanowienie niniejszego Regulaminu oraz wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych zgodnie z nim.

 

 1. W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość uczestnictwa w Konkursie.
 • 9. Prawa autorskie
 1. Uczestnictwo w konkursie oznacza przeniesienie praw autorskich do przesłanych w Zgłoszeniu materiałów fotograficznych na Organizatora. Przeniesienie praw następuje z chwilą przesłania Zgłoszenia, o którym mowa w punkcie 4 i 5 paragrafu 3.

 

 1. Przeniesienie majątkowych autorskich praw do utworów będzie obejmowało wszystkie pola eksploatacji, w szczególności następujące pola eksploatacji:
 2. utrwalanie w zapisie cyfrowym na każdym i w każdym optycznym, magnetycznym, elektromagnetycznym lub innym standardzie i nośniku w dowolnym formacie, w bazie danych, w pamięciach przenośnych lub stałych urządzeń odtwarzających, telekomunikacyjnych, informatycznych lub radiowo-telewizyjnych (medialnych), radiotelekomunikacyjnych, w tym także zapis techniką drukarską, reprograficzną,
 3. przegrywanie, kopiowanie, publiczne udostępnianie lub przesyłanie za pośrednictwem zorganizowanych sieci, w tym Internet, Intranet, niezależnie od standardu łączy i metod rozprowadzania sygnału, sieci telefonii mobilnej, jak i stacjonarnej oraz sieci radiowo telewizyjnych w tym kablowych lub innych sieci energetycznych, niezależnie od ich podstawowego przeznaczenia, jeżeli mają służyć do rozprowadzenia sygnału, udostępniania plików cyfrowych jakimkolwiek podmiotom, w tym także w pakietach multipleksu,
 4. obrót oryginałami, kopiami, egzemplarzami, na których utwory i materiały utrwalono – w dowolnym zakresie, w tym przeniesienie własności, oddanie w najem, dzierżawę, bezpłatne użyczenie, wykorzystanie w produkcji jednostkowej lub powtarzalnej seryjnej liczby towarów także jako części składowe lub przynależności,
 5. publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
 6. utrwalanie poprzez czasowe lub trwałe wprowadzanie do pamięci komputera, w zakresie, w jakim jest to niezbędne dla ich prawidłowego transferu do dowolnych formatów i właściwości, ich kompresji oraz rozpowszechniania i udostępniania za pośrednictwem Internetu, Intranetu lub na innych nośnikach elektrycznych i elektromagnetycznych, optycznych i magnetycznych.
 • 10. Reklamacje
 1. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez Uczestników wyłącznie w formie pisemnej wraz ze szczegółowym uzasadnieniem na e-mail Organizatora: halo@chilloutgroup.pl przez cały czas trwania Konkursu, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od dnia ukończenia Konkursu.

 

 1. Reklamacje wpływające po powyższym terminie nie będą rozpatrywane.

 

 1. Złożone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni od daty otrzymania reklamacji.

 

 1. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji e-mailem najpóźniej w ciągu 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

 

 1. Decyzja Organizatora co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna.
 • 11. Postanowienia końcowe
 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego i inne przepisy prawa.

 

 1. Wszelkie spory i roszczenia związane z Konkursem rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

 

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do nie wyemitowania Konkursu w terminie i w czasie określonym w §3 pkt. 2 Regulaminu z przyczyn technicznych niezależnych od Organizatora.