I. Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu jest agencja ChilloutGroup Marcin Kamiński, zwana dalej Organizatorem.
2. Konkurs realizowany jest na zlecenie firmy „Społem” Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Kielcach z siedzibą w Kielcach przy ul. Leonarda 6, zwana dalej Firmą.
3. Konkurs przeznaczony jest dla osób pełnoletnich, mających pełną zdolność do czynności prawnych, mieszkających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i posiadających swobodny dostęp do serwisu Facebook.com.
4. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz Firmy, jak również osoby spokrewnione z pracownikami wspomnianych firm.
5. Organizator nie pokrywa kosztów dostępu uczestnika konkursu do medium za pomocą, którego może zrealizować zadanie konkursowe.
6. Organizator czuwa nad prawidłowym przebiegiem konkursu.
7. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania konkursu wykluczyć z udziału w nim (w tym odmówić przyznania nagrody) uczestnika, w stosunku do którego będzie mieć uzasadnione podejrzenia o działalności sprzeczne z niniejszym regulaminem.
8. W uzasadnionych przypadkach Organizator może zmienić niniejszy regulamin.
9. Konkurs nie jest realizowany, wspierany ani promowany przez firmę Facebook.

II. Zasady
1. Konkurs trwa od dnia 25.04.2018 do dnia 24.05.2018 g 23:59. Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 1.06.2018 r. w poście konkursowym oraz na wydarzeniu Dzień Dziecka w Amfiteatrze Kadzielnia.
2. Udział w konkursie polega na wysłaniu w wiadomości prywatnej przepisu „zaczarowanego” dania wraz ze zdjęciem.
3. Warunkiem udziału w konkursie jest zrobienie zakupów w Społem na kwotę minimum 20 zł. Zdjęcie paragonu należy dołączyć do zgłoszenia, a sam paragon zachować do dalszej weryfikacji.
4. Wszelkie zgłoszenia, zawierające treści wulgarne lub powszechnie uważane za obraźliwe, będą natychmiast usuwane przez Organizatora. Recydywa będzie skutkowała zgłoszeniem takich osób do serwisu Facebook oraz na policję.
5. Wysłanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu.
6. Wysłanie zgłoszenia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie imienia i nazwiska uczestnika.
7. Udział w konkursie można wziąć dowolną ilość razy, jednak do każdego zgłoszenia trzeba załączyć kolejny paragon.
8. Uczestnictwo w konkursie oznacza przeniesienie praw autorskich do przesłanych w Zgłoszeniu materiałów tekstowych na Organizatora oraz Firmę. Przeniesienie praw następuje z chwilą przesłania Zgłoszenia, o którym mowa w punkcie 2 i 3 niniejszego paragrafu.
9. Przeniesienie majątkowych autorskich praw do prac konkursowych będzie obejmowało wszystkie pola eksploatacji, w szczególności następujące pola eksploatacji:
a) utrwalanie w zapisie cyfrowym na każdym i w każdym optycznym, magnetycznym, elektromagnetycznym lub innym standardzie i nośniku w dowolnym formacie, w bazie danych, w pamięciach przenośnych lub stałych urządzeń odtwarzających, telekomunikacyjnych, informatycznych lub radiowo-telewizyjnych (medialnych), radiotelekomunikacyjnych, w tym także zapis techniką drukarską, reprograficzną,
b) przegrywanie, kopiowanie, publiczne udostępnianie lub przesyłanie za pośrednictwem zorganizowanych sieci, w tym Internet, Intranet, niezależnie od standardu łączy i metod rozprowadzania sygnału, sieci telefonii mobilnej, jak i stacjonarnej oraz sieci radiowotelewizyjnych w tym kablowych lub innych sieci energetycznych, niezależnie od ich podstawowego przeznaczenia, jeżeli mają służyć do rozprowadzenia sygnału, udostępniania plików cyfrowych jakimkolwiek podmiotom, w tym także w pakietach multipleksu,
c) obrót oryginałami, kopiami, egzemplarzami, na których prace konkursowe i materiały utrwalono – w dowolnym zakresie, w tym przeniesienie własności, oddanie w najem, dzierżawę, bezpłatne użyczenie, wykorzystanie w produkcji jednostkowej lub powtarzalnej seryjnej liczby towarów także jako części składowe lub przynależności.
d) publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie prac konkursowych w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
e) utrwalanie poprzez czasowe lub trwałe wprowadzanie do pamięci komputera, w zakresie, w jakim jest to niezbędne dla ich prawidłowego transferu do dowolnych formatów i właściwości, ich kompresji oraz rozpowszechniania i udostępniania za pośrednictwem Internetu, intranetu lub na innych nośnikach elektrycznych i elektromagnetycznych, optycznych i magnetycznych.

III. Nagrody
1. Nagrodami w konkursie jest 10 tabletów Samsung Galaxy Tab A 10.1., po 1 dla każdego z 10 zwycięzców.

IV. Sposób wyłaniania zwycięzców
1. Wszystkie zgłoszenia zostaną sprawdzone najpierw pod kątem zgodności z regulaminem przez Organizatora.
2. Wszystkie poprawne zgłoszenia zweryfikowane przez Organizatora są oceniane pod kątem zgodności z zadaniem konkursowym.

V. Ogłoszenie zwycięzcy i wydanie nagrody
1. Zwycięzcy zostanie ogłoszony na Facebooku Społem Kielce oraz podczas Widowiska Tanecznego Kieleckiego Teatru Tańca Alicja w Krainie Czarów w Amfiteatrze Kadzielnia 1.06.2018 r.
2. Aby odebrać nagrodę, zwycięzcy muszą się skontaktować z Organizatorem poprzez wiadomość prywatną na Facebooku.
3. Organizator czeka 3 dni robocze na kontakt ze strony Zwycięzcy, o którym mowa w punkcie 2. W innym przypadku nagroda przepada na rzecz kolejnego zwycięzcy ogłoszonego przez jury.

VI. Laureaci i dane osobowe
1. Organizator oświadcza, że podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 28 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. Z 2002 r. Nr 101, poz. 926) w celach konkursowych oraz marketingowych Firmy.
2. Uczestnicy konkursu przez dokonanie zgłoszenia akceptują postanowienie niniejszego regulaminu, wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych zgodnie z nim.

VII. Reklamacje
1. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu konkursu mogą być składane przez uczestników wyłącznie w formie pisemnej wraz ze szczegółowym uzasadnieniem, na e-mail Organizatora: halo@chilloutgroup.pl przez cały czas trwania konkursu, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od dnia ukończenia konkursu. Reklamacje wpływające po powyższym terminie nie będą rozpatrywane.
2. Złożone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni od daty otrzymania reklamacji.
3. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji e-mailem najpóźniej w ciągu 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
4. Decyzja Organizatora co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna.

VIII. Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego (Dz. U. 1964, nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami).
2. Wszelkie spory i roszczenia związane z Konkursem rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.