Debiut STEFCIA w sklepie nr 10 ZBYSZKO

08/12/2017

Jutro Debiut Stefcia na sklepie nr 10 przy ul Starowapiennikowej 26
Jednocześnie z debiutem Stefcia rusza konkurs (w załączeniu ulotka i
regulamin).

REGULAMIN:

Regulamin konkursu- zbieraj punkty i odbierz maskotkę „Społem”

 • 1

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Konkursu jest „Społem” Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Kielcach z siedzibą w Kielcach przy ul. Leonarda 6 (zwana w dalszej części Organizatorem).
 2. Konkurs odbywa się w dniach 6 grudnia do 31 grudnia 2017r. w sklepie nr 10 Zbyszko przy ulicy Starowapiennikowej 26 w Kielcach.
 3. Nagrodę w konkursie zapewnia Organizator Konkursu.
 • 2

Warunki wzięcia udziału w Konkursie

 1. W Konkursie mogą brać udział osoby fizyczne, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które ukończyły osiemnasty rok życia i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych.
 2. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście.
 3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy, członkowie władz i przedstawiciele Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu.
 4. Osoba, która przystąpiła do Konkursu (dalej „Uczestnik”) jest związana warunkami Regulaminu.
 5. Osoba biorąca udział w Konkursie, wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych przekazanych w ramach Konkursu, na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie, w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu w tym wydania nagrody. Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie i otrzymanie Nagrody.
 • 3

Zasady i przebieg Konkursu

 

 1. W celu wzięcia udziału w Konkursie Uczestnik zobowiązany jest do wypełnienia kuponu zawierającego metryczkę: Imię i Nazwisko, Adres, Nr telefonu oraz do uzupełnienia 12 naklejek na kuponie. Naklejka wydawana jest każdorazowo przy zakupach w sklepie nr 10 Zbyszko za kwotę minimum 50 zł do dnia 20 grudnia 2017r.. Po uzupełnieniu wszystkich naklejek kasjer odbiera kupon i wydaje maskotkę „Społem”- Stefcia lub Stefcię.
 2. Uzupełnione kupony ulegają wymianie na maskotkę „Społem”- Stefcia lub Stefcię do 31 grudnia 2017 r
 3. Nagrodę- maskotkę „Społem”- Stefcia lub Stefcię Stefcię Uczestnicy muszą odebrać osobiście w sklepie nr 10 Zbyszko.
 4. Organizatorowi przysługuje prawo do weryfikacji danych osobowych Zwycięzcy w momencie wydania Nagrody, w celu identyfikacji Zwycięzcy, a także potwierdzenia jego pełnoletności. Przed wydaniem Nagrody zwycięzca może zostać zobligowany do okazania stosownego dokumentu tożsamości.
 5. W przypadku nieodebrania Nagrody do wyznaczonej daty skutkuje to utratą prawa do niej a Nagroda pozostaje wówczas do wyłącznej dyspozycji Organizatora.
 • 4

Prawa i obowiązki Organizatora

 

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie bądź pozbawienia prawa do Nagrody Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub Regulaminem.
 • 5

Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy. Informacjami wiążącymi są postanowienia Regulaminu.
 2. Regulamin jest dostępny przez czas trwania Konkursu w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.spolemkielce.pl.
 3. Organizatorowi przysługuje prawo do zmiany Regulaminu, a także do przerwania lub zawieszenia Konkursu lub do jego wcześniejszego zakończenia, wyłącznie z ważnych przyczyn, do których należą m.in. zmiana przepisów prawa lub siła wyższa. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji Organizator opublikuje informację na Stronie i powiadomi o tym Uczestników, ze stosownym wyprze

ZOBACZ RÓWNIEŻ

Nasze Marki

KONTAKT

"Społem"

Powszechna Spółdzielnia Spożywców
25-311 KIELCE ul. Św. Leonarda 6

+ 48 41 344 60 70

info@spolemkielce.pl

Opinie

BIURO PIEKARNI I CIASTKARNI

25-561 Kielce ul. Witosa 68
tel. 41 266 03 00, tel./fax 41 266 03 03
e-mail: piekarnia@spolem.net.pl
 
 

DZIAŁ SPRZEDAŻY I MARKETINGU

tel. 41 266 03 10
e-mail: piekarnia.sprzedaz@spolem.net.pl
e-mail: piekarnia.zamowienia@spolem.net.pl
     
   

DZIAŁ ORGANIZACJI PRODUKCJI I WDROŻEŃ

Główny Technolog tel. 41 266 03 30
e-mail: produkcja@spolem.net.pl

7 SPOŁEM ul. Sowia 1

 
 

Czynny:

pon-pt.:06.00 – 21.00
Sob.:07.00 – 19.00
Niedz.:08.00 – 16.00

 
 

Kierownik Sklepu: Aksamit Danuta

1

 
Zapłacisz Rachunki
Zapłacisz kartą
Kupisz pieczywo
Kupisz ciastka
Karta Klienta

41 344-96-62

WWW.SPOLEMKIELCE.PL

1 GAMA K.Wielkiego 45

Czynny:

pon-pt.: 06.00 – 22.00 Sob.: 07.00 – 22.00 Niedz.: 10.00 – 19.00

Kierownik Sklepu: Brysk Małgorzata

Zapłacisz rachunki
Zapłacisz kartą
Kupisz ciastka
Kupisz Ciastka
Kurczak z rożna

41 123 12 12

WWW.SPOLEMKIELCE.PL

Bony Towarowe

Bony towarowe to nasza oferta specjalna dla firm. Jest to doskonałe rozwiązanie wykorzystywane w ramach ZFŚS. Jeśli chcesz zrobić prezent swoim pracownikom z okazji świąt nagrodzić ich za świetne wyniki ta oferta jest właśnie dla Ciebie.

Można je wykorzystać w dowolnym sklepie „Społem” i Gama w Kielcach.

Dostępne nominały: 10 zł, 20 zł, 25 zł 

Zainteresowany? Zapraszamy do zakładki "KONTAKT"