ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W AKCJI “STEFCIO I STEFCIA”.

09/02/2018

Jak zdobyć Stefcia lub Stefcię?”. Od dziś (w godzinach popołudniowych) na sklepach Gama na Kazimierza Wielkiego 45, Michał na Zagórskiej 50, Sezam na Piekoszowskiej 37, Bartek na Czarnowskiej 7 wchodzi ta sama akcja, która była na sklepie Zbyszko- zasady są takie same- odbierz kupon od kasjera, za zakupy za min. 50 zł odbierz naklejkę, uzbieraj 12 naklejek i wymień kupon na maskotkę- Stefcia lub Stefcię. Akcja trwa od dziś do 8 marca włącznie.

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem:

Regulamin konkursu- zdobądź maskotkę firmową Społem- Stefcia lub Stefcię

 • 1

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Konkursu jest „Społem” Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Kielcach z siedzibą w Kielcach przy ul. Leonarda 6 (zwana w dalszej części Organizatorem).
 2. Konkurs odbywa się w dniach 9 lutego do 8 marca 2018r. w sklepach w Kielcach: Gama 1 Kazimierza Wielkiego 45, Sklep 91 Sezam ul. Piekoszowska 37, Sklep 51 Michał Zagórska 50, Sklep Bartek Czarnowska 7.
 3. Nagrodę w konkursie zapewnia Organizator Konkursu.

 • 2

Warunki wzięcia udziału w Konkursie

 1. W Konkursie mogą brać udział osoby fizyczne, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które ukończyły osiemnasty rok życia i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych.
 2. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście.
 3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy, członkowie władz i przedstawiciele Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu.
 4. Osoba, która przystąpiła do Konkursu (dalej „Uczestnik”) jest związana warunkami Regulaminu.
 5. Osoba biorąca udział w Konkursie, wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych przekazanych w ramach Konkursu, na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie, w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu w tym wydania nagrody. Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie i otrzymanie Nagrody.

 • 3

Zasady i przebieg Konkursu

 

 1. W celu wzięcia udziału w Konkursie Uczestnik zobowiązany jest do wypełnienia kuponu zawierającego metryczkę: Imię i Nazwisko, Adres, Nr telefonu, e-mail i uzupełnienia 12 naklejek (jedna naklejka wydawana jest przez kasjera za zakupy za minimum 50 zł).
 2. Kupon uzupełniony o dane i wszystkie 12 sztuk naklejek wymieniany jest w wyżej wymienionych sklepach na maskotę firmową- Stefcia lub Stefcię do dnia 16 marca 2018r.
 3. Sklep zobowiązany jest do zgromadzenia kuponów wymienionych na maskotki firmowe i przekazania ich do Działu Marketingu, ul. Leonarda 6 w Kielcach do dnia 21 marca 2018r.
 4. Organizatorowi przysługuje prawo do weryfikacji danych osobowych Zwycięzcy w momencie wydania Nagrody, w celu identyfikacji Zwycięzcy, a także potwierdzenia jego pełnoletności. Przed wydaniem Nagrody zwycięzca może zostać zobligowany do okazania stosownego dokumentu tożsamości.
 5. W przypadku nieodebrania Nagrody do wyznaczonej daty skutkuje to utratą prawa do niej a Nagroda pozostaje wówczas do wyłącznej dyspozycji Organizatora.

 • 4

Prawa i obowiązki Organizatora

 

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie bądź pozbawienia prawa do Nagrody Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub Regulaminem.
 • 5

Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy. Informacjami wiążącymi są postanowienia Regulaminu.
 2. Regulamin jest dostępny przez czas trwania Konkursu w siedzibie Organizatora, na stronie internetowej spolemkielce.pl oraz na facebook.com/SpolemKielce/.
 3. Organizatorowi przysługuje prawo do zmiany Regulaminu, a także do przerwania lub zawieszenia Konkursu lub do jego wcześniejszego zakończenia, wyłącznie z ważnych przyczyn, do których należą m.in. zmiana przepisów prawa lub siła wyższa. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji Organizator opublikuje informację na Stronie i powiadomi o tym Uczestników, ze stosownym wyprze

 

ZOBACZ RÓWNIEŻ

Nasze Marki

KONTAKT

"Społem"

Powszechna Spółdzielnia Spożywców
25-311 KIELCE ul. Św. Leonarda 6

+ 48 41 344 60 70

info@spolemkielce.pl

Opinie